lauantai 13. kesäkuuta 2009

Yliopistolakikeskustelusta eduskunnassa

Uudesta yliopistolaista keskusteltiin eduskunnan täysistunnossa koko torstai-ilta ja yöllä äänestettiin lain sisällöstä. Vihreät yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa äänestivät lain puolesta. Lopullinen äänestys on ensi tiistaina.

Eduskunta on jo tehnyt perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan toimesta merkittäviä parannuksia lakiin, jotka lisännevät lain hyväksyntää yliopistoyhteisössä. Näiden muutosten avulla yliopistoja voidaan uudistaa taloudellista vapautta korostavaan suuntaan - yliopistot saavat aiempaa suuremman itsehallinnon suhteessa valtioon - kuitenkin pitäen huolta yliopistoyhteisön itsehallinnosta. Muutokset olivat merkittäviä parannuksia yliopistoyhteisön asemaan ja vihreiden omien tavoitteiden mukaisia.

Tässä varsinainen puheenvuoroni torstai-illan keskustelusta:

"Arvoisa puhemies! Hallituksen esittämä yliopistouudistus on lähtökohtaisesti hyvä. Se vapauttaa yliopistot valtion tilivirastoasemasta ja valtiovallan kuormittavasta mikro-ohjauksesta. Samalla se lisää mahdollisuutta hankkia ulkopuolista rahoitusta ja ennen kaikkea käyttää sitä yliopistojen perustehtäviin. Samalla se myös turvaa julkisen perusrahoituksen tason sitomalla se kustannusten nousua vastaavaan indeksiin ja mahdollisuuksien mukaan hallitus pyrkii nostamaan yliopistojen perusrahoitusta myös tämän lisäksi. Nämä ovat kaikki merkittäviä uudistuksia, joilla parannetaan yliopistojen mahdollisuuksia korkean kansainvälisen tieteellisen ja opetuksellisen tason saavuttamiseen. Ne vahvistavat samalla myös suomalaista sivistysyliopistoa ja lisäävät yliopistojen mahdollisuuksia hallita itse omaa tulevaisuuttaan.

Tässä puheenvuorossa, arvoisa puhemies, arvioin lakiesitystä ennen kaikkea perustuslakivaliokunnan jäsenenä. Aktiivisesti perustuslakivaliokunnan lausunnon tekemiseen osallistuneena olen erittäin tyytyväinen valiokunnan korkeatasoiseen lausuntoon, joka mahdollistaa kaiken tämän yliopistojen tarpeellisen uudistamisen, mutta samalla turvaa yliopistojen perustuslain suojaaman itsehallinnon tulevaisuuden.

Valiokunta edellytti yliopistoyhteisön asemaa vahvistavia muutoksia yliopistolakiin, jotta se voidaan hyväksyä tavallisena lakina. Perustuslain vaatimukset tekevät hyvästä uudistuksesta entistä paremman ja lisännevät sen hyväksyntää yliopistoyhteisössä.

Uudistuksen myötä on sinällään perusteltua, että lisääntyvän taloudellisen autonomian myötä myös yliopistojen hallintoja uudistetaan strategista johtajuutta ja monipuolista asiantuntemusta korostavaan suuntaan. Ulkopuolisten jäsenten määrän lisääminen yliopiston hallituksessa antaa yliopistoyhteisölle mahdollisuuden etsiä oman yliopistonsa kehittämisen kannalta keskeistä osaamista edustavia henkilöitä omaan hallitukseensa muualta kansainvälisestä tiedeyhteisöstä, talouselämästä tai muusta yhteiskunnasta.

Perustuslain mukaisen itsehallinnon periaatteisiin ei kuitenkaan sovi se, että itsehallinnollisen yhteisön jäsenet eivät voi muodostaa enemmistöä korkeimmassa toimeenpanevassa elimessään. Siksi perustuslakivaliokunta piti perustuslain vastaisena sitä, että julkisoikeudellisissa yliopistoissa puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien, tulisi suoraan lain nojalla yliopistoyhteisön ulkopuolelta.

Yliopiston sisäisistä ryhmistä koostuvalla yliopistokollegiolla on siis oltava mahdollisuus valita jäsenten enemmistö hallitukseen myös sisäisistä ryhmistä. Toisaalta sille ei ole perustuslaillista estettä, jos kollegio haluaa vapaaehtoisesti valita enemmistön yliopistoyhteisön ulkopuolelta.

Valiokunta korosti myös sisäisten ryhmien professorien, muun henkilöstön ja opiskelijoiden hallitusedustuksen vahvistavan itsehallintoa, mikä oli tärkeä tuenilmaisu yliopiston kolmikantaisen demokratian tulevaisuudelle.

Myös säätiöyliopistoissa yliopistoyhteisön on itse valittava päätöksentekoelimensä ja voitava halutessaan valita myös sisäisten jäsenten enemmistön hallitukseen. Ei ole sinällään estettä sille, että Aalto-yliopistoon tulee nyt toimivankaltainen johto, mutta ennen kaikkea Suomen perustuslain mukaan tämä päätös kuuluu yliopistoyhteisölle itselleen.

Arvoisa puhemies! Sivistysvaliokunta on pääosin huomioinut perustuslakivaliokunnan vaatimukset hyvin. Joidenkin huomioiden osalta muutoksia esitykseen ei kuitenkaan ole tehty. Nämä huomautukset eivät sinällään ole olleet velvoittavia, mutta olisi ollut hyvän lainsäädäntötavan mukaista perustella, miksi perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset eivät johtaneet toimenpiteisiin.

Arvoisa puhemies! Julkisessa keskustelussa uudistuksen tiimoilta on toisinaan vähätelty yliopistoyhteisön kykyä ja edellytyksiä kantaa vastuuta itse oman yhteisönsä päätöksenteosta. Eduskunnan valiokuntien hiomalta pohjalta yliopistoja voidaan uudistaa ja toteuttaa hyvinkin erilaisia uutta luovia hallintoratkaisuja, mutta nämä ratkaisut on ennen kaikkea toteutettava yliopistojen itsehallintoa ja yliopistoyhteisön omaa tahtoa kunnioittaen. Vain tältä pohjalta voidaan suomalaisia yliopistoja uudistaa siten, että ne voivat hoitaa nykyisiä perustehtäviään nykyistä paremmin.

Yliopisto on korkeinta tieteellistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta tarjoava kollegiaalinen ja edustuksellinen yhteisö, ei virasto eikä toisaalta myöskään yritys. Tälle pohjalle rakennettuna yliopistouudistus tarjoaa suomalaisille yliopistoille merkittäviä ja kestäviä kehitysmahdollisuuksia, joita eri yliopistot voivat tavoitella omista lähtökohdistaan. Yliopistouudistus vahvistaa suomalaisen sivistysyliopiston tulevaisuutta ja samalla lisää yliopistojen mahdollisuuksia haastaa omilla vahvuusalueillaan kansainvälisiä huippuyliopistoja."

lauantai 6. kesäkuuta 2009

Anna äänesi kuulua vihreille!

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on huomenna. Nyt on korkea aika ryhtyä valitsemaan mieluistaan ehdokasta, jos sitä ei ole vielä tehnyt. Europarlamentilla on väliä. Parlamentti on usein puolustanut kansalaisten oikeuksia, ympäristönsuojelua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta suhteessa komissioon ja maiden hallitusten väliseen ministerineuvostoon. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvää, vaan riippuu siitä keitä parlamentissa istuu.

Vihreät on ryhmänä ollut johdonmukaisin kansalaisten Euroopan puolustaja. Suomen vihreiden toinen paikka on gallupien mukaan lähellä. Vihreiden vaikutusvallalle Europarlamentissa toisella paikalla olisi paljon merkitystä. Se osoittaisi myös, että Suomi on edistyksellisten rintamassa ajamassa korkeita ilmastonsuojelun tavoitteita sekä rakentamassa avointa ja vapaata kansalaisten Eurooppaa. Anna siis äänesi kuulua vihreille!

Suomen vihreiden lista on kova. Listalta löytyy hyviä, osaavia ehdokkaita varmasti erilaisiin painotuksiin. Ketään väheksymättä voisin mainita muutaman hyvän ehdokkaan:

Jyrki Kasvin osaamista tietoyhteiskunta-asioissa ja perusoikeuksien puolustajana tarvitaan myös Europarlamentissa. Jyrki saisi meppinä varmasti nostettua näiden tulevaisuuden oikeusvaltion keskeisten teemojen huomiota myös Suomen julkisessa keskustelussa.

Mari Puoskari on lahjakas ja työteliäs vihreiden varapuheenjohtaja, josta kuullaan vielä lisää. Mari on ollut pitkälti vastuussa vihreiden juuri hyväksytyn strategian valmistelusta. Marin vahvuus on ympäristöasioiden ja talouden asiantuntemuksen yhdistyminen. Molempia tarvitaan Europarlamentissa.

Satu Hassi ei paljoa esittelyjä kaipaa. Satu on tehnyt niin kovatasoista ja arvostettua työtä Europarlamentin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana ja vihreiden koordinaattorina ilmastotavoitteiden asettamisessa, että se työ ansaitsee jatkoa.

Heidi Hautala olisi ennen kaikkea kansalaisten Euroopan meppi - avoimuuden, läpinäkyvyyden ja ihmisoikeuksien asiantuntija. Heidin vanhat meriitit Europarlamentista on kovat.

Jukka Relander on sanavalmis akateeminen ajattelija ja kolumnisti, joka on valmis vetämään hiat ylös ja ryhtyä konkreettisiin toimiin periaatteidensa puolesta Europarlamentissa. Pärjäisi missä vaan.


Tarja Cronberg
teki hienoa työtä vihreiden puheenjohtajana, ja on hakeutumassa vielä yhteen uuteen vaativaan tehtävään monipuolisella työurallaan. Harkitseva ja asiaita monelta kantilta pohdiskeleva asiantuntija.

Elina Rantanen on turkulainen nuori vihreä valtuutettu ja varakansanedustaja, joka on saanut Varsinais-Suomen vihreät innokkaasti tekemään kampanjatyötä puolestaan. Ja täysin ansaitusti.

Näiden nimien lisäksi listalla on vielä paljon muitakin hyviä ehdokkaita. Joten ei muuta kuin äänestämään!